• شیر ایمنی فولادی
  مشاهده محصول

  شیر ایمنی فولادی

      شیر ایمنی فولادی Carbon Steel Safety valve شیر ایمنی فولادی: شير ایمنی فولادی فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت […]

 • شیر ایمنی فلنج دار
  مشاهده محصول

  شیر ایمنی فلنج دار

      شیر ایمنی فلنج دار Flanged Safety valve شیر ایمنی فلنج دار: شير ایمنی فلنج دار فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، […]

 • شیر ایمنی فشار
  مشاهده محصول

  شیر ایمنی فشار

    شیر ایمنی فشار Pressure Safety valve شیر ایمنی فشار : شير ایمنی فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… […]

 • شیر ایمنی صنعتی
  مشاهده محصول

  شیر ایمنی صنعتی

    شیر ایمنی صنعتی Industrial Safety valve شیر ایمنی صنعتی : شير ایمنی فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… […]

 • شیر ایمنی سطحی
  مشاهده محصول

  شیر ایمنی سطحی

    شیر ایمنی سطحی Safety surface valve شیر ایمنی سطحی : شير ایمنی فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… […]

 • شیر ایمنی دنده ای
  مشاهده محصول

  شیر ایمنی دنده ای

      شیر ایمنی دنده ای Screw Safety valve شیر ایمنی دنده ای: شير ایمنی دنده ای فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، […]

 • شیر ایمنی درون چاهی
  مشاهده محصول

  شیر ایمنی درون چاهی

      شیر ایمنی درون چاهی Safety valve شیر ایمنی درون چاهی : شير ایمنی فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت […]

 • شیر ایمنی چیست
  مشاهده محصول

  شیر ایمنی چیست

    شیر ایمنی چیست Safety valve شیر ایمنی چیست : شير ایمنی فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… در […]